Miljö & Kvalitet

Start » Miljö & kvalitet

MILJÖPOLICY

IVAB-koncernen (där NIAB ingår) skall genom aktivt och ständigt förbättrat miljöarbete, minimera och förebygga föroreningar. Detta gör vi med miljöanpassade inköp och processer, hushållning av energi och övriga naturresurser samt genom att följa miljölagstiftningen, intressentkrav och andra krav samt ha beredskap för miljönödlägen. För oss ska det aldrig vara en oklarhet i att vara det självklara valet.

Miljöpolicyn innebär att:

 • Genom god kommunikation och utbildning engagera medarbetarna till aktiva miljöinsatser
 • Eftersträva sparsamhet av naturresurser och kretsloppstänkande i största möjliga utsträckning
 • Eftersträva god transportlogistik för att minimera drivmedelsförbrukningen
 • Speciellt uppmärksamma miljöfrågorna vid inköp och investeringar
 • Uppfylla alla väsentliga miljölagar och andra krav från intressenter som berör vår verksamhet
 • Ha arbetssätt för övervakning av vår miljösituation
 • Ha beredskap för nödlägessituationer
 • Göra vår miljöpolicy känd bland våra medarbetare, leverantörer, kunder, samarbetspartners och ägare samt samhället i övrigt
 • Vid ledningens genomgångar granska och utvärdera miljöpolicyns lämplighet

KVALITETSPOLICY

Rätt kvalitét är viktigt och därför är vi certifierade för det som verksamheten kräver. Vi dimensionerar och ritar konstruktioner enligt svensk byggstandard.

 • SS-EN 1090
 • ISO 3834-2
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • SSG
 • EKS 11
 • ID06

Våra svetsare är certifierade enligt ISO 9606-1.

IVAB-koncernen skall genom aktivt samarbete med kunder, leverantörer, samarbetspartners, kompetenta medarbetare via styrda och kontrollerade processer, ständiga förbättringar av kvalitetsledningssystemet, uppfylla kunders krav och förväntningar så att vi bibehåller deras och övriga intressenters förtroende.

Kvalitetspolicyn innebär att:

 • Det är intressentens krav, behov och förväntningar som är styrande för vårt arbete
 • Varje uppdrag vi åtar oss ska utföras till kundens belåtenhet
 • Varje medarbetare ska vara kompetent för uppgiften och tilldelas ansvar och befogenheter för att på ett engagerat sätt kunna uppfylla kundens krav
 • Vi ska arbeta med ständiga förbättringar och lära oss av våra misstag. Detta realiseras genom utvärdering av våra resultat och fastställande av nya förbättringsmål
 • Vi ska kontrollera att kunden är nöjd med vårt arbete
 • Vi ska uppfylla de författningskrav som berör vår verksamhet
 • Då kunden så kräver upprättar vi sekretessförbindelse. Vi delger inte utomstående information som rör vår kund
 • Vi ska göra vår kvalitetspolicy förstådd bland våra medarbetare och känd bland våra kunder, leverantörer, ägare och samarbetspartners
 • Vid ledningens genomgångar granska och utvärdera kvalitetspolicyns lämplighet

 

ARBETSMILJÖPOLICY

IVAB-koncernen ska genom aktivt och ständigt pågående arbetsmiljöarbete förebygga personskada och ohälsa i arbetet.

Ingen ska behöva drabbas av skador och ohälsa i arbetet.

Arbetsmiljön är allas ansvar.

IVAB-koncernen ska arbeta efter följande riktlinjer:

 • Vi ska med allas engagemang och ansvar bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i syfte att förebygga arbetsrelaterade personskador och ohälsa både fysiskt och psykisk, samt att i övrigt uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.
 • Vi ska följa och uppfylla alla tillämpliga krav i arbetsmiljölagstiftningen och andra arbetsmiljökrav som ställs på oss.
 • Arbetsmiljöfrågorna ska ingå som en naturlig och integrerad del i vår verksamhet och ska behandlas i direkt anslutning till de övriga vardagliga frågorna och i samverkan med personalrepresentanterna.
 • Medarbetarna som tilldelas arbetsmiljöuppgifter ska ges kunskaper i arbetsmiljön, ha förmåga och kompetens att driva arbetsmiljöfrågor, samt tilldelas resurser och befogenheter att lösa arbetsmiljöuppgifter.
 • Vi ska ha en drogfri arbetsmiljö och därigenom förebygga ohälsa, tillbud och olyckor. Inom våra företag samt hos anlitade underentreprenörer får inget bruk eller missbruk av alkohol och/eller droger ske under arbetstid.

 

Arbetsmiljöpolicyn uppdaterades 31/1 2022

CERTIFIKAT

IVAB och därmed NIAB har ett ledningssystem för kvalitet som uppfyller kraven enligt ISO 9001 och 14001. Vi följer även kraven för systematiskt arbetsmiljöarbete enligt SIS-OHSAS 18001:2007.

NIAB är certifierade enligt EN 1090-1 och 3834-3 och är en registrerad leverantör hos SSG. Alla våra svetsare är kvalificerade enligt ISO 9606-1.

Ladda ner våra certifikat här.

VILL DU VETA MER, KONTAKTA:

Linnea Hedlund

Linnea Hedlund

Miljö- och kvalitetssamordnare

Nils Westerberg

Nils Westerberg

Arbetsmiljösamordnare